חדשות ופרוטוקולים

ישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה - פרוטוקול

להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה:

  1. הרכב ועדת הפרסים – נשיא האגודה התייחס לתקנון האגודה בנוגע להרכב ועדת הפרסים וזאת, תוך התמקדות בסוגיית חוסר ההפרדה בין חברי הועד המנהל לבין חברי ועדת הפרסים ובחשש, הנובע מכך, למראית-עין של הטיה. לפיכך, הוסכם שיש צורך בשינוי התקנון בכל הנוגע לקביעת הרכב וועדת הפרסים ואופן היבחרה. ספציפית, הוחלט שהחל מכנס האגודה הבא (2019) תורכב הוועדה מארבעה חברי אגודה שאינם מכהנים בוועד המנהל. תהליך בחירתם יהיה דומה לזה של בחירת חברי הועד המנהל ויתקיים כשנה לפני מועד הצורך בהתכנסותה. החברות בוועדה תהיה לקדנציה של שנתיים בלבד. הניסוח המחודש של התקנון ביחס לאופן בחירת חברי וועדת פרסים ומשך הקדנציה שלהם, יהיה בהתייעצות עם טלי גל.
  2. קביעת הפרסים שיחולקו בכנס הקרוב (17-18/5/2017) – הקביעה הייתה שהשנה יחולקו שני פרסים (בנוסף ל"פרס הנשיא"): פרס מפעל חיים בגין הצטיינות ותרומה אקדמאית למדע הקרימינולוגיה, ופרס מאמר מצטיין של חוקר צעיר. לאחר שוועדת הפרסים פרסמה את הזוכים התברר שנוצר בלבול בקשר לפרס המאמר המצטיין והשיקולים לבחירת הזוכה התבססו על הצטיינות אקדמית. לפיכך, הוסכם שיו"ר האגודה יבקש מיו"ר ועדת הפרסים ומחברי הוועדה לשקול מחדש את הזוכה ולהציג נימוקים רלוונטיים.
  3. פרס נשיא האגודה הישראלית ל'קרימינולוגיה – בהמלצת נשיא האגודה, ותוך התייעצות עם יו"ר האגודה ותמיכת חברי הוועד המנהל, הוחלט להעניק את הפרס לארגון JDC (הסוכנות היהודית) בגין אימוץ מדיניות מבוססת-ראיות במספר פרויקטים הנוגעים בבתי משפט קהילתיים ובמניעת פשיעה בקרב אוכלוסיות בסיכון. הוסכם שפרס זה גם יעניק לארגון הזוכה "דחיפה מקצועית" ותמיכה.
  4. תקנון מחדש של תקנון האגודה – חברי הוועד המנהל הסכימו שחלקים מסוימים בתקנון הקיים מחייבים חשיבה מחדש ושינוי ולצד זה, שיש מקום להוסיף לתקנון תכנים רלוונטיים במגוון תחומים אקטואליים. לפיכך, הוסכם שבמהלך חודשים יולי-אוגוסט יתכנס הוועד המנהל לישיבה(ות) אשר תוקדש (יוקדשו) לתקנון מחדש של הנוהל.
  5. דוחות כספיים – גזבר האגודה דיווח שבמהלך שנת 2016 לא הייתה פעילות כספית באגודה פרט להוצאה אחת - בניית אתר האינטרנט החדש. רואה החשבון אישר את הדוחות הכספיים (ב-1.1.2017 עמדה היתרה על 57,000 ₪), וכך גם ועדת הביקורת (מלי שחורי- ביטון ואתי אלישע) וכל חברי הועד המנהל.
  6. תשלום חד-פעמי של דמי חבר - אתי רחמים התייחסה לקושי של חלק מחברי האגודה לשלם תשלום חד-פעמי של 600 ₪. בהתאם, הוחלט שארנון ורותם יהיו חברי ועדת חריגים, וכל מי שמתקשה לעמוד בתשלום הנ"ל יפנה אליהם.
  7. הערכה ושיפוט של מאמרים בכתב העת "קרימינולוגיה ישראלית" - בעקבות פנייה שהוגשה ליו"ר האגודה בנושא, בה צוין שהרכב השופטים והמעריכים כולל בעיקר חברי סגל מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר אילן ומהמכללה האקדמית באשקלון וככזה, אינו מייצג באופן שוויוני ופרופורציונאלי את מכלול השופטים והמעריכים הפוטנציאליים ממוסדות הלימוד השונים, הוחלט להרחיב את רפרטואר השופטים והמעריכים בגיליונות הבאים של כתב העת.
  8. אתר האינטרנט החדש של האגודה - הוצגה העבודה הרבה שהושקעה לצורך הקמת האתר החדש של האגודה והודגש שהצלחתו, מותנית בשיתוף-פעולה מצד חברי האגודה  ובמעורבות אקטיבית שלהם בפעילותו. בנוסף, הוחלט שלנוכח פעילותה הרבה של מורן והשקעתה בבניית האתר ובתחזוקו, לא ייגבו ממנה דמי חבר לאגודה. ההחלטה אושרה על ידי כל הנוכחים.
  9. הכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה – ד"ר טלי גל, אחת משתי יושבות הראש של הכנס, הציגה את התכנית הכמעט שלמה של הכנס, והסבירה שאנו עדיין מחכים לתשובות סופיות בכל הנוגע לנוכחות של השר לבט"פ ומשתתף נוסף בפאנל המסכם. הוסכם, במעמד הישיבה, שפורום ראשי המחלקות ינוהל על-ידי נשיא האגודה ויתמקד בגיבוש המחלקות ובעיצוב מדיניות לימודית עתידית. בנוסף, לובנו סוגיות אחרונות בכל הנוגע לנשיאת דברי ברכה, למועדי הארוחות, לרישום ולפרסום חסויות.    
  10. ביקורות בבתי כלא - בשנת 2016 בוצעו חמש ביקורות בבתי סוהר:

כותבת הפרוטוקול

חנה חימי

ישיבות הועד המנהל (28/2/2017; 25/4/2017) והאסיפה הכללית של האגודה (28/2/2017) הישראלית לקרימינולוגיה (באוניברסיטת בר אילן) - פרוטוקול