חדשות ופרוטוקולים

ישיבת ועד מנהל- אגודה ישראלית לקרימינולוגיה: 27/7/2017 (באוניברסיטת בר אילן)

ישיבת ועד מנהל – אגודה ישראלית לקרימינולוגיה: 27/7/2017 (באוניברסיטת בר אילן)

נוכחים בישיבה

 

א. הכנס הדו-שנתי של האגודה - סיכום והמלצות

הוצגו הוצאות הכנס, הכנסותיו, מספר המושבים, מספר המרצים ומספר המשתתפים הכולל:

 

ב. הועלו מספר נושאים הראויים לשיפור בכנס הבא:

  1. הרחבה של מספר המושבים באנגלית. רוני העלה כי בעקבות שיחה שהתקיימה בינו לבין יו"ר האגודה האמריקנית לקרימינולוגיה, ניתן לפרסם בכתב העת של האגודה האמריקנית (The American Society of Criminology) סינופסיס על האגודה ופועלה, כולל פרסום מידע על כנס עתידי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה (ברושורים, חומרים מודפסים, מתן שולחן לנציג שלנו וכדומה) בכנס של האגודה האמריקנית שייערך בנובמבר 2018.
  2. פתרון בעיות טכניות - הוסכם שיש לתת מענה ראוי למגוון בעיות טכניות שאירעו בכנס האחרון (מצגות שלא עלו, רמקולים שלא עבדו, ועוד). הומלץ שהמקום הבא בו יתקיים הכנס יציע שירותים טכניים ברמה גבוהה ושנציג הועדה המארגנת של הכנס יוודא את תקינות הציוד מבעוד מועד.
  3. ריווח לוחות הזמנים ואיתור מקום גדול יותר לאירוח – שרון רבינוביץ'-שנקר הצביעה על כך שנוכח מספרם הרב של המושבים ולוחות הזמנים הדי צפופים, לא נותר מספיק זמן (בין המושבים; בסוף היום הראשון של הכנס) לערוך מפגשים מקצועיים, תכנונים של שיתופי פעולה מחקריים עתידיים, קיום שיחות מקצועיות וכדומה. מצב-דברים זה זכה למשנה תוקף נוכח קוטנו היחסי של המלון בו התקיים הכנס ופיזור החדרים בו (הקשה על קיומם של מפגשים כנ"ל).

הומלץ, בהקשר זה, על קביעה, מוקדמת ככל האפשר, הן של הרכב הוועדה המארגנת של הכנס הבא (2019) והן של מיקומו, ועל איתור מקום אירוח גדול יותר. 

  1. קיום הכנס הבא במוסד אקדמי ולא בבית מלון/הארחה – הוצע לשקול ברצינות את אפשרות קיומו(ם) של הכנס(ים) הבא(ים) במסגרת אקדמית ולא בבית מלון. ייתכן וזה יוכל לחסוך משמעותית בעלויות ובד-בבד להבטיח הגדלה של כיתות/חדרי הכנס ושימוש בציוד תקין וחדשני. בהמשך, הוצע שלשם מימוש רעיון זה יש לקבוע בהקדם האפשרי את המוסדות האקדמאיים בהם יתקיימו הכנסים בשנים הקרובות, לקבל את אישורם ולעדכן באתר האגודה. חנה חימי הסכימה לקבל על עצמה את הבירורים הרלוונטיים (מוסדות אקדמאיים רלוונטיים ועלויות).
  2. תכני הכנס – התקיים דיון בנוגע להעלאת הרף המקצועי של הכנס, מיון קפדני יותר של תקצירי ההרצאות והגדלת מושב הפוסטרים. הועלו היתרונות והחסרונות של דחייה/אי-דחייה של תקצירי הרצאות והפיכת חלק מהם לשולחנות עגולים. הוסכם שהוועד המנהל של האגודה ידון בנושאים הללו בפגישה הבאה ויקיים הצבעה בנוגע לסוגיית הדחייה של תקצירים. כמו כן הוסכם שיישלח "קול קורא" בהקדם האפשרי לאיוש חברי הוועדה המארגנת הבאה של הכנס אשר תהיה אחראית על מציאת מקום מתאים לקיומו.

 

ג. תקנון האגודה

הוסכם שתקנון האגודה מחייב בחינה מחדש, עדכון ושינוי. ארנון ותומר הסכימו להיות חברים בוועדה שתעסוק בכך. זאת, לצד חבר אגודה נוסף שהינו/ה משפטן/נית. לשם-כך, הוחלט שתומר יפנה לד"ר נתנאל דגן או לד"ר חגית לרנאו ויבקש את הסכמתם להיות חברים בוועדה זו.

דיוויד ביקש שבמפגש הבא של הוועד המנהל, יוצג התקנון המקורי וכל השינויים שחלו בו עד היום. ארנון הדגיש, בהקשר זה, שכל שינוי בתקנון מחייב דיווח לרשם העמותות.

 

ד. קיום יום עיון בכל שנה בה לא מתקיים כנס האגודה (קרי: אחת לשנתיים)

הועלה הרעיון לקיים אחת לשנתיים (בשנים בהן לא מתקיים כנס האגודה) יום עיון בנושא ספציפי, אשר יכלול הרצאות ממיטב המומחים באקדמיה "ובשטח". יום זה יהיה פתוח לחברי האגודה (בחינם או בתשלום סמלי) ולציבור הרחב (תמורת תשלום). ההרצאות יינתנו בחינם. לטענת חלק מחברי הוועד המנהל, ימי עיון מסוג זה יחשפו את חברי האגודה והציבור הרחב לעשייה הקרימינולוגית בישראל, יהוו תמורה נוספת לדמי החבר המשולמים על-ידי חברי האגודה, ירחיבו את שיתופי הפעולה בין אנשי האקדמיה באגודה לבין אנשי השטח ויגדילו את מוניטין האגודה.

מאידך-גיסא, חלק מחברי האגודה הצביעו על האנרגיה הרבה שתושקע לשם עריכת ימי עיון אלו, על העלויות הרבות הקשורות בהם (העלות עשויה להיות גבוהה מהרווח) ועל ההשפעה השלילית שתיתכן שתהיה להם על שיעור הנוכחות בכנסים הדו-שנתיים.

לבסוף, הוסכם לנסות את הרעיון בשנה הבאה (2018) ועל סמך התוצאות, לשקול המשך מימוש הרעיון או הפסקתו.

 

ה. הנגשת הידע הקרימינולוגי לציבור הרחב

ד"ר חגית לרנאו, המשנה לסניגור הציבורי הארצי, הוזמנה למפגש הוועד המנהל, על-מנת להציג את הרעיון (פרי יוזמתה). לדידה, מרבית הידע הקרימינולוגי אינו מונגש לציבור הרחב ו/או למעצבי מדיניות הענישה, הטיפול, השיטור, השיקום והאכיפה, במדינת ישראל. בהתאם, ראוי לעשות שימוש בפלטפורמה של אתר האגודה הישראלית לקרימינולוגיה ולגייס מומחים בתחומי הקרימינולוגיה השונים על-מנת לפרסם ערב-רב של תכנים רלוונטיים (סיכומי כנסים, עניינים שבאקטואליה, מחקרים חדשים, ביקורות ספרים ועוד) באופן שוטף, דינאמי ועדכני. לטענתה, פעילות מסוג זה מחייבת בעלי תפקידים (סטודנטים; דוקטורנטים) שינהלו, שיאספו ושייערכו את התכנים באופן שוטף.

חברי הועד המנהל הביעו הסכמה עקרונית בדבר התרומה והחשיבות הפוטנציאליות של הנגשת מידע מסוג זה. שרון אף הצביעה על האתר "פסיכולוגיה עברית" כמודל לרעיון זה, אך הדגישה שמדובר באתר הכולל מערכת של עובדים בתשלום (אנשי תחזוקה של האתר, אנשי ניהול, אנשים האמונים על התוכן) ושלפיכך, יש לחשוב איך מיישמים את הרעיון של חגית ברמה הפרקטית ובמשאבים המצומצמים של האגודה.

דיוויד הציע להתחיל בפרויקט זה באופן צנוע על-ידי כתיבת בלוג בסוף הכנס או על-ידי הזמנת עורך מקצועי בתשלום, אשר יאגד את התכנים וינהל אותן פעמיים בשנה. אתי ותומר המליצו על עידוד חברי האגודה (אנשי אקדמיה ושטח) לשלוח תכנים רלוונטיים רבים בתחום הקרימינולוגיה (מאמרי דעה בנושאים אקטואליים, ביקורות על ספרים, חשיפה למחקרים חדשים, ועוד), אשר יועלו לאתר האגודה באופן דינאמי ושוטף.

הוסכם שהנושא יידון שוב, ובאופן מעמיק ורחב יותר, במפגש הבא של הוועד המנהל.

כותבי הפרוטוקול: תומר עינת ואתי רחמים.