כנסים וארועים

מסיכון לסיכוי

19.6.2019 עד 19.6.2019
הכנס יתקיים ביום חמישי يعقد املؤمتر يوم امخليس 19.6.13 ,בין השעות: 00:9-30:15 ,בקריה האקדמית אונו, קמפוס ירושלים, הגן הטכנולוגי מלחה, אולם 228 ,בניין 4 ,קומה 2 لكية أونو األاكدميية، احلرم اجلاميع بالقدس، احلديقة التكنولوجية، املاحلة، قاعة 228 ،بناية 4 ،طابق 2
מצורף קובץ לאירוע זה: לחץ כאן להורדת הקובץ המצורף